De Kenniseenheid Groene Ruimte (KGR) is een samenwerkingsverband van Alterra
en het dep. Omgevingswetenschappen van Wageningen Universiteit. De KGR draagt
door onderzoek en onderwijs bij aan het realiseren van een duurzame groene leefomgeving.
De vormgeving van de intranetsite is gebaseerd op het landschap zelf. Zo vertonen de
verschillende elementen binnen de pagina's een gelijkenis met de vlakverdeling die je
terug kunt zien in een luchtfoto. In de afbeelding rechts zijn een aantal ontwerpen voor
iconen terug te zien voor de verschillende centra die deel uitmaken van de KGR.